A novel and effective hyperthermia method for Schistosomiasis japonica prevention and treatment

Huixia Yang, Tao Tang, Pei He, Youren Zhang, Le Xie, Guangqi Liu, Li Li, Weichao Kong, Jingdingsha Li, Ruiting Liu, Yukun Li, Junjian Hu, Xiaowen Wang, Liya Li, Guanghong Xiang, Geoffrey Gobert, Yuesheng Li, Jintian Tang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'A novel and effective hyperthermia method for Schistosomiasis japonica prevention and treatment'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology