A Novel Kunitzin-Like Trypsin Inhibitor Isolated from Defensive Skin Secretion of Odorrana versabilis

Yanjing Dong, Daning Shi, Yuan Ying, Xinping Xi, Xiaoling Chen, Lei Wang, Mei Zhou, Qinan Wu, Chengbang Ma, Tianbao Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)
172 Downloads (Pure)

Search results