An Energy-Efficient and Error-Resilient Server Ecosystem Exceeding Conservative Scaling Limits

Georgios Karakonstantis, Konstantinos Tovletoglou, Lev Mukhanov, Hans Vandierendonck, Dimitrios S. Nikolopoulos, Peter Lawthers, Panos Koutsovasilis, Manolis Maroudas, Christos D. Antonopoulos, Christos Kalogirou, Nikos Bellas, Spyros Lalis, Srikumar Venugopal, Arnau Prat-Perez, Alejandro Lampropoulos, Marios Kleanthous, Andreas Diavastos, Zacharias Hadjilambrou, Panagiota Nikolaou, Yiannakis SazeidesPedro Trancoso, George Papadimitriou, Manolis Kaliorakis, Athanasios Chatzidimitriou, Dimitris Gizopoulos, Shidhartha Das

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

9 Citations (Scopus)
228 Downloads (Pure)

Search results