Collectin-11 Is an Important Modulator of Retinal Pigment Epithelial Cell Phagocytosis and Cytokine Production

Xia Dong, Weiju Wu, Liang Ma, Chengfei Liu, Mohajeet B Bhuckory, L. Wang, Emeline F Nandrot, Heping Xu, Ke Li, Yizhi Liu, Wuding Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Search results