Effect of providing free glasses on children's educational outcomes in China: cluster randomized controlled trial

Xiaochen Ma, Zhongqiang Zhou, Hongmei Yi, Xiaopeng Pang, Yaojiang Shi, Qianyun Chen, Mirjam E. Meltzer, Saskia Le Cessie, Mingguang He, Scott Rozelle, Yizhi Liu, Nathan Congdon*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

92 Citations (Scopus)
333 Downloads (Pure)

Search results