Effect of swing on removing CO2 from offshore natural gas by adsorption

Shujun Chen, Miaomiao Tian, Zhicheng Tao, Yu Fu , Yanfang Wang, Yongqiang Liu, Bo Xiao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)
137 Downloads (Pure)

Search results