Ethyne Reducing Metal-Organic Frameworks to Control Fabrications of Core/shell Nanoparticles as Catalysts

Chenghua Zhang, Xiaoxue Guo, Qingchun Yuan, Rongle Zhang, Qiang Chang, Ke Li, Bo Xiao, Suyao Liu, Caiping Ma, Xi Liu, Yiqun Xu, Xiaodong Wen, Yong Yang, Yongwang Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)
323 Downloads (Pure)

Search results