Gasdermin D in peripheral myeloid cells drives neuroinflammation in experimental autoimmune encephalomyelitis

Sheng Li, Yuqing Wu, Dongxue Yang, Chunyan Wu, Chunmei Ma, Xue Liu, Paul N Moynagh, Bingwei Wang, Gang Hu, Shuo Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Citations (Scopus)
218 Downloads (Pure)

Search results