Identification of Peptide Inhibitors of Enveloped Viruses Using Support Vector Machine

Yongtao Xu, Shui Yu, Jian-Wei Zou, Guixiang Hu, Noorsaadah A. B. D. Rahman , Rozana Binti Othman, Xia Tao , Meilan Huang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
305 Downloads (Pure)

Search results