Identification of protein-polysaccharide nanoparticles carrying hepatoprotective bioactives in freshwater clam (Corbicula fluminea Muller) soup

Zhaoshuo Yu, Guanzhen Gao, Huiqin Wang, Lijing Ke, Jianwu Zhou, Pingfan Rao, Tianbao Chen, Zhangwen Peng, Jianqiao Zou, Sihao Luo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)
156 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Identification of protein-polysaccharide nanoparticles carrying hepatoprotective bioactives in freshwater clam (Corbicula fluminea Muller) soup'. Together they form a unique fingerprint.

Food Science