In vitro activities of a novel antimicrobial peptide isolated from phyllomedusa tomopterna

Ziqi Chen, Xinping Xi, Yueyang Lu, Haiyan Hu, Ziyi Dong, Chengbang Ma, Lei Wang, Mei Zhou, Tianbao Chen, Shouying Du, Yang Lu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

111 Downloads (Pure)

Search results