Localized intensification of arsenic release within the emergent rice rhizosphere

Dai-Xia Yin, Wen Fang, Dong-Xing Guan, Paul Williams, Eduardo Moreno Jimenez, Yue Gao, Fang-Jie Zhao, Lena Q. Ma, Hao Zhang, Jun Luo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)
207 Downloads (Pure)

Search results