Order-disorder Transition in Amorphous Vanadium-Phosphorus-Lithium Cathode of Lithium Ion Battery

Fanhou Kong, Dan Sun, Yinzhao Rao, Ruixiang Zhang, Zelin Chen, Dan Wang, Xiaolong Yu, Hong Jiang, Chengjiu Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalApplied Surface Science
Publication statusAccepted - 30 Sep 2021

Cite this