Recent advances of ionic liquids in zinc ion batteries: A bibliometric analysis

Chang Su, Xuan Gao*, Kejiang Liu, Alexender He, Hongzhen He, Jiayan Zhu, Yiyang Liu, Zhiyuan Chen, Yifan Zhao, Wei Zong, Yuhang Dai*, Jie Lin*, Haobo Dong*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Recent advances of ionic liquids in zinc ion batteries: A bibliometric analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering