Surface plasmon resonance biosensor for the determination of 3-methyl-quinoxaline-2-carboxylic acid, the marker residue of olaquindox, in swine tissues

Dapeng Peng, Owen Kavanagh, Haijiao Gao, Xiya Zhang, Sijun Deng, Dongmei Chen, Zhenli Liu, Changqing Xie, Zonghui Yuan, Chen Situ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Search results