XOR-Based Low-Cost Reconfigurable PUFs for IoT Security

Weiqiang Liu, Lei Zhang, Zhengran Zhang, Chongyan Gu, Chenghua Wang, Maire O'Neill, Fabrizio Lombardi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)
432 Downloads (Pure)

Search results